News from the Eritrean Democratic Party

News from the Eritrean Democratic Party

እዋናዊ ሓበሬታ ካብ ኣስመራ

NewsPosted by Admin Oct 30, 2012 22:58:50

1. ኣብ ኣስመራ ብጎንደራን ዝፍለጥ መኻዚኖ፡ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሎጂስትክስ ሚኒስትሪ ምክልኻል፡ ምስ ምሉእ ንብረቱን ሰነዳቱን ከምዝተቓጸለ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም። እዚ ካብ ሰዓት 22፡00 ናይ ምሸት ዝጀመረ ቃጸሎ ንኣስታት 5ተ ስዓት ብዘይ ምቁራጽ ከምዝተባርዐን ዳርጋ ብምሉኡ ቤት-ጽሕፈት ሎጆስቲክስ ከም ዝተቃጸለ ብምልኡ ደኮመንትታትን ሎጆስቲክ ከም ዝተቃጸለ ተፈሊጡ። ካብ ሓይሊ ኣየር ዝተላእካ መጥፋቲ ሓዊ ኣብ ናይ መወዳአታ ሰዓት ስለ ዝመጹን መጥፋእቲ ሓዊ ምም\ ከተማ ኣስመራ ኣብ አዋኑ ተሌፎን ዘይምቕባሎም፡ ሓደ ካብ ኣዛራቢ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ፡ ጠንቁ ክሳብ ሕጂ እኳ እንተዘይተፈልጠ ኣብ ምጽራይ ከምዘሎ ይፍለጥ፡ ኣምሳያ ናይ`ዚ ቃጸሎ ኣብ ሓለዋ ናይ`ቲ መክዘንን ቤጽ-ሕፈትን ተዋፊሮም ዘለዉ ኣባላት ሓለዋ፡ ሓሙሽተ ተኣሲሮም ከምዘለዉ። ካብቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ሓለዋ እዞም ዝስዕቡ ዮም።

˃ ምክትል ኮርፖራል መርሃዊ ክፍልማርያም ሃገራዊ ኣገልግሎት። ተኣሲርሉ ዞሎ ቦታ ካርቸሊ

˃ ምክትል ኮርፖራል ሓመድ ዓሊ ማሕሙድ። ተኣሲርሉ ዞሎ ቦታ ካርቸሊ

˃ ኮርፖራል ክብርኣብ ተወልደ።ተኣሲርሉ ዞሎ ቦታ ካርቸሊ

˃ ኮርፖራል ኣስመሮም ሃብተስላሰ።ተኣሲርሉ ዞሎ ቦታ ካርቸሊ

˃ ወዲ 55 ዓመት ዑጡቅ ሰራዊት ኣቶ ሃብተገርግሽ ተስፋምካኤል ። ይርከብዎም

ቤት-ጽሕፈት ሎጂስቲክ ንግዚኡ ኣብ ከባቢ እንዳጎንደራን ኣብ ዝርከብ መኽዘን ኮይኖም ይሰርሑ ከምዘለዉን ኣብቲ ከባብ ንዝርከብ መካዝን እትሕሉ ኣብ ሰላዕ ዳዕሮ ዝነበረት ጋንታ ብጥብቂ ይሕሎ ከምዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ።

2. ኣባላት ጸጥታ ኣረጋውያን ኣቦታት ይኣስሩ።

ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ጎዳይፍን ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ቀሓውታ፡ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ማይ ተመናይ፡ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ገጀረት በስገዳድ ብረት ኣይንዓጥቕን ንዝበሉ ኣረጋውያን ኣቦታት ይኣስር፡ እዚ ኣብ ሓደ መዓልቲ ብመደብ ኣባላት ጸጥታ ዝተኻየደ ዘይሰብኣውን ዘይሕጋውን ምእሳር ዜጋታት፣ ገለ ምምሕዳር ከባቢታት ምዕጣቕ ኣብዮም እምቢታ ኣስሚዖም ነዚኦም ተዘይ ኣሲርኩሞም እቲ ካልእ ህዝቢ`ውን ኣይክሰምዓናን እዩ፡ ኪስንብድ ኣሎዎ አሎም ኣብ ዕለት 17.10.2012 ኣብ ኣዳራሽ ምም\ከተማ ኣስመራ ተኣክቦሙሉ ኣብ ዝወዓሉ ኣኼባ ብዛዕባ ምዕጣቕን ኣገባብ ኣተሓሕዛ ዕጡቓትን መብርሂ ንምሃብ ብ ብርጋደር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ ዝተኸፈተ ኣኼባ እዩ፡ ኣዚ ናይ ምእሳር ስጉምቲ ተወሲዱ ዘሎ። ክሳብ ሕጂ ገለ ካብቶም ተኣሲሮም ዘለዉ በጺሑና ካብ ዘሎ ዝርዝር ኣስማት እዞም ዝስዕቡ ይርከብዎም።

˃ ወዲ 65 ዓመት ኣማኒ ጅሆባ ዊትነስ ኣቶ ገብረልኡል ተኽለ

˃ወዲ 63 ዓመት ኣማኒ ጀሆባ ዊትነስ ኣቶ ገብረቃል መንግስተኣብ

˃ ወዲ 61 ዓመት ኣቶ ኣብርሃ ቀሺ ተኽለማርያም \ ሕማም ሽኮርያ ብናይ ሓኪም ምስክርነት ዘሎዎም\ ብምኽንያት ጽኑዕ ሕማም ካብ ትካል ባራኮ ዝተሰናበቱ፣ኩነታቶም ከረዲኡ አኳ ክሳብ ምምሕዳር ዞባ እንተበጽሑ ሰማዒ ኣይረከቡን ብዕለት 20.10.2012 ኣብ መንበሪ ገዝኦም ገጀረት ኮሎዉ ሰዓት 06.00 ብኣባላት ጸጥታ ተኣሲሮም ምስ ተወሰዱ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮለዉ ስለ ዝሓመሙ ኣብ ሆስፒታል መካነ ሂወት ብጹኑዕ ሓሚሞም ይእለዩ ከምዘለዉ ይፍለጥ።

˃ ወዲ 65 ዓመት ኣቶ በላይ ሃብተገብሪኤል

˃ ጥይስቲ ተጋዳሊት ጋል 56 ዓመት ለምለም ክፍለማርያም

˃ ወዲ 64 ዓመት አቶ ኣብርሃም ኪዳነ። ይርከብዎም ብጠቕላል በዚ ጉዳይ እዚ ተኣሲሮም ዘሎዉ 10 ሰባት ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ሓደ አዋን ብጥርኑፍ ኣብ ቤት ማእሰቲ 6ይ መደር ፖሊስ ተኣሲሮም ከምዘለዉ ይፍለጥ።

ኩነታት ቅልውላው ማይ ከተማ ኣስመራ

ኩነታት ቅልውላው ማይ ከተማ ኣስመራ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከምዘሎ ህዝቢ ማይ ንምርካብ ኣብ ጎደና ንሰሙን ተዘርጊሑ ይውዕል ከምዘሎ ይፍለጥ፡ ምም\ዲክታቶር አስያስ ኣቓልቦ ዘይገብረሉ ኩነታት ዋሕዲ ማይ ኣብ ኣስመራ መረረ ህዝቢ ኣብ ጥርዙ ምስ በጽሔ ቲቪ ኤረ ኣብ ኣስመራ ዋሕዲ ማይን ሽግር ማይ ከምዘሎ ከምዘቃልሑ ኣዚ መንግስቲ አኩል ቀረብ ዘይገበረ ክንሱ ንምም\ንኡሳን ዞባታት እቲ ጉድለት ከስኪምን ይረኣ ከምዘሎ ይፍለጥ፡ ነዚ ሽግር ማይ ንምፍታሕ ትማሊ ሰኑይ ኣብ ሚንስትሪ መጓዓዝያን ሚንስትሪ ማይን መሬትን ኣከባብን ምም\ዞባ ማእከል ምም\ንኡሳን ዞባታት ዞባ ማእከል ኣብ ኣዳራሽ ምም ኣስመራ ተኣኪቦም ነንሕድሕዶም ኪወናጀሉን አኹል ቀረብ ትቦታት መቐየሪ ማይ ከምዘየለን ኪሳብ ካብ ዱባይ ተዓዲጉ ዚመጽእ ነቲ ኩነታት ንምህዳእ ኣብ ሰለስተ መዐደሊ ንቑጣታት ማይ ብቦጥ ክዕደልን ነዚ ተወሃህድ ድማ ግዝያዊት ኮሚተ መዚዞም ኣኼባኦም ዛዚሞም፡ እንተኮነ መንግስቲ ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽ ዝሰርሕ ኣሎኩ አንዳበለ ለይትን መዓልትን በታ አንኮ መንግስታዊት ማዕከን ቲቪ ኤረ ገይሩ ኪግዕርን ከደናግርን ከምዘይ ወሓደ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ከምዘሎ ኣቁሑት ኣብ ምዕዳግ ጸገም ከምዘሎን ነዚ ኣጋጢሙ ዞሎ ጸገም ዝስተ ማይ ንምፍታሕ ብቅልጡፍ ካብ ዱባይ ተዓዲጉ ይመጽእ ከምዘሎ ክሕብሩ ፈቲኖም። ዘገርም ምሕደራ ህግደፍ ወርቂ ኣሎና ነብስና ኪኢልና ኢና ናይ ወጻኢ ሓገዝ ኣየድልየናን ዩ። ኢልካ ነብኻን ህዝብኻን ምትላል ካብ ቀንዲ መለለዪ ደክታቶርያዊ ስርዓት አሰያስ ኮይኑ ኣሎ።

ክፍሊ ዜናን ሓበሬታን EDC

  • Comments(1)//news.selfidemocracy.net/#post60