News from the Eritrean Democratic Party

News from the Eritrean Democratic Party

መን እዩ ወድ ጥላሁን

NewsPosted by Admin Jun 05, 2014 20:34:03

መን እዩ ወድ ጥላሁንስለምንታይ ንወዲ ጥላሁን !!
ትማሊ ብጸጋይ ድንሽ /ኣብ ስቶኮልም
ሎሚ ብዘመደ ተኽለ /ኣብቦሎኛ

ሓጻርን ሓፈሻውን ድሕረ ባይታ ብርሃነ ጥላሁን
ብርሃነ ካብ ኢትዩጵያውያን ስድራበት ኣብ ዕዳጋ ዓርቢ ተወሊዱ ዝዓበየ ዘጋ እዩ ፡፡ ኣቡኡ መምህር ጥላሁን ኣቦ መንበር ማሕበር ኢትዩጵያውያን ኣብ ኢርትራ ምንባሮም ይፍለጥ ፡፡ ኣብ ቐዳማይ መፋርቕ ሰብዓታት ሰብዓታት ኣብ ሮማ ኢጣሊያ፥ ካብቶም መሳድድቱ ከይፍለ ኣ,ና,ኢ ኣባልነት ነሩዎ ። ኣብ ውሽጢ ኣሓደዓመት ካኣ ብመሰረት መምራሒ ማሕበር ካብ ኣባልነት ተሰሪዙ ።ናብ ሽወደን ምስ ቀጸለ፡ ኣብቲ ብምባሳደር ኢትዩጵያ ልኡኻት ደርግን ዝካየድ ዝነበረ ምንቅስቃስ (ኣኪባታት ይኹን ባዓላት )ብምስታፍ ንፖለቲካዊ ጎስጉስ የጎሃህር ነሩ ።እቲ ኣብ ገለ ውሑዳት ወገናት ሓዲሩ ዝነበረ ዝንባለ፡ ''ናጽነት ኢርትራ ኣድላይ ኣይኮነን'' ደርጊ ንማሕበርነት ይግስግስ ኣሎ ፡ ስለዚ ሓቢርካ ምስራሕ ኢዩ ዘድሊ ዝብል መጎት ሒዙ ፡ ክሳብ ድሮ ናጽነት ጸኒሑ ።ድሕሪ 2 ውድባዊ ጉባኢ ህ,ግ 1987 ነቲ ናይ ኩሉ ጥዑይ ዘጋ ባህሊ ውሳነ ፡ ደሞክራስያዊት ኢርትራ ብብዙሕ ሰልፍታት ብቅዋም ትግዛእ ሃገር ክትከውን .,,,, ዝብል፡ጉጂለ መሪሕነት ህግደፍ ምስቲ ስዉር መደቡ ስለዘይከይድ ፡ ኢሰያስ ካብ ጽባሕ ጉባኢ ፡ ናብ ግምባራት እንዳዞረ ዲሞክራሲ ክንብል ከለና ተረድእዎ እቶም ሙሉእ ሂወቶም ክጽይቁ ዝጸንሑ ፡ ንሕና እቶም ንሙሉእ ሂወትና ከነዐሪ ዝጸናሕናን ኣሃደ ከምዘይ ኮናን ወዘተ ....ዝብል ንመደቡ ተጋደልቲ ልዕሊ ካለኦት ዘጋታት ሓለፋ ከም ዝጽበዮም ዘሎን ከሰስዖምን ከጋግዮምን ሰሚናራት ኣካይደ ...ኣብ ደገ ኻኣ ነቲ ትካላዊ ቅርጺ ሒዙ ክሰርሕ ዝጸንሐ ሓፋሽ ውድባት ህ,ግ ንጽባሕ ዕንቅፋት ክኾነኒ ኢዩ ኢሉ ከደስክሎም ወሰነ ፡ መተካእትኡ ኣታኣታተወ ፡ ናይዚ ምንቅስቓስ ቕንዲ ተኣመንቲ ካኣ ብሕርያ ካብ ጎደናታት ተጸውዑ፡፡ኣብነት ኣብ ሽወደን ብርሃነ ጥላሁን ብሓላፊ ቢት ጽሕፈት ህ,ግ ሽወደን ጸጋይ ድንሽ ተሓርየ ፡ ናይ ቁጠባ ሓላፊ ኮነ ረፈርንድም ክይኑ ፡ኢርትራውያን ብትውልዲ ኣብዘለውዎ ሃገር ስደት ፡ መርጋገጺ ዘግነት ተሰራ ክዋሃቦም ከሉ፡ ወዲ ጥላሁን ግን ፡ንኹሉ ትሕተ ባይትኡን ኣብ ግምት ብእታው ዘግነት በቲ ዝነበረ ሽማግለ ክራጋገጸሉ ኣይ ካኣለን ፡ ግን ብመንገዲ ጸጋይ ድኒሽ ፡ጉዳዩ ናብ ኣስመራ ተላኢኹ ካብ ኣስመራ ከምዝዋሃቦ ካብ ቢት ጽሕፈት ሓበረታ ተዋህቦም ነዚ ሓፈሻዊ ሓበረታ ክንጠቐ ከለና ፡ሃደዘጋ ብትውልዲ ወይ ብፍቃድ ዘግነት ክረክብ ከምዝግብኦ ብምኽሓድ ኣይኮነን ።ናይ ወድ ጥላሁን ከሞኡ ዝኣመሰሉን በማኢት ዝቁጸሩ ኣብ ዓለም ዘለዉሰባት ግን ፡ንትውልዶም ዘይኮነስ ኣውራ ንሕሉፍ ታሪኾም ወሲድካ ኢኻ ክትገጥሞም ዝግባእካ ።
ህ,ግ,ደ,ፍ ዘለዎ መድረኽ ፡ብኣጋጣሚ ዝመጸ ዘይኮነስ ብመደብ ዝተሰርሐሉ እዩ ።ሎሚ ከም ባዓል ጉጅለ ህ,ግ,ደ,ፍን ባዓል ወድ ጥላሁን ልዕሊ ዝኾነ ኢርትራዊ ኢርትራውያን ምኾኖም ብዘይ ሕፍረት የማሓድሩ ኣለዉ ።እዛ "ኢርትራውነት"ግን ብዘይ "ስሰዓ ስልጣን "ክትህሉ ወይ ክትቕጽል ትኽእልዶ?? ኣብነር ሩስያ ንርኣ፡ ብዓል ስታሊን ፡ሶቭየት መስሪቶም ኣብ ኩለን ሩስያውያን ዝመርሕዎ፡ ዞባዊ ምምሕዳር ንልዕሊ 70ዓመታት ምስ ጸንሑ ድሕሪ 1990 ብዙሓት ነጻነተን ክወስዳ ምስካኣላ ፡ ህዝቢ ነቂሑ ፡ ንመሰሉን ስልጣኑን ክወዳደር ምስጀመረ ፡ ንሕና ዘይንገዝኣ ሃገር ትጥፋእ ዝብልመርገጺ ሒዞም ኣብ ሃገራት ባልቲክ ፡ጆርጂያ ፡ዩክረይን ካብ ስልጣን ምስወረዱ ብስም ብሒረ ሩስያ ሕብረት ምስኣደና ዝብል ምስሚስ ፡ንሃገራት ከናውጽ ንዕዘብ ኣለና፡ብሂር ሩስያ ፡ኣብ ፋሽስትነት ተለዊጡ ኣሎ
ህ,ግ,ድ,ፍ ሓደማዕልቲ ምስ ባዓል ወድ ጥላሁን ከም ዝልወጥ ፍሉጥ እዩ ሽዑ ህ,ግ,ድ,ፋውያን ሚስ ባዓል ወድ ጥላሁን እንታይ ክብሉ እዮም ከምዚ ናይ ሩስያ ከይገብሩ እንታይ ውሕስነት ኣሎ፡
ሀነፍነፎም ቀጻሉ ኾይኑ ፡ ቅብ ኣብ ድሮ ናጽነት ብውዲት ህ,ግ,ድ,ፍ ካብ ጎደናታት ምዕራባውያን ሃገራት ተለቂሞም ኮፍከምዝበሉ መጠን፡ ሎሚ ኻኣ መንእሰይ ትውልዲ ካብ ህግደፍ ጥራይ ዘይኮነ ካብቶም ተቓወምቲ ዝጽውዑ ፍጹም ተስፋ ስለዝሳኣነ ፡ንጉዳዩ ባዕሉ ክታሓሓዞ ምስጀመረ ዓሚ ኣብ ቦሎኛ ተኣኻኺቢ ንሎሚ ዓመት ውን መደብ ስለ ዝጽንሖ፡ ንኢርትራውያን ፡ ንምትዕንቓፍ ከምወትሩ ን ወድ ጥላሁን ዛኣመሰሉ ፡ናይቦሎኛ ምትእኽካብ ሓላፍነት ከአስዱ ብኣምባሳደር ህ,ግ,ድ,ፍ ዘመደ ተኽለ ዕማም ተዋሂቦም ይዓዩ ኣለዉ
ጽባሕ ናይ ቢሂር ሕቶ ዲዩ ናይ ዓባይ ኢትዩጵያ ወከልቲ ከምዝኾኑ ዘካትዕ ኣይኮነን ፡ክሳብ ሾዑ ግን እንተ ሰለጦም ንህዝቢ ኢርትራ ከዳኽሙን ፡ከስግኡን ኩሉ ዝካኣሎም ከምወትሩ ክፍጽሙ እዮም

ወጊድ ንምልኪ ህግደ
ወጊድ ንፖሎቲካዊ ውዲት ኢትዮጵያ
መንእሰያት ንቕዋማዊት ኢርትራ  • Comments(0)//news.selfidemocracy.net/#post70