News from the Eritrean Democratic Party

News from the Eritrean Democratic Party

ናይ ሰላሳን ኣርባዕተን ዓመታት ፖለቲካዊ ንድየት" ተቃወምቲ" ዘይኣክል!

NewsPosted by Admin Feb 20, 2016 08:24:08

ናይ ሰላሳን ኣርባዕተን ዓመታት ፖለቲካዊ ንድየት" ተቃወምቲ" ዘይኣክል! መወዳእታ ዘይትገብሩሉ ኢኹም?
ካብ 1981 ክሳብ'ዚ ዘለናዮ ዓመት 2016 ብውሑዱ 34 ዓመታት ሓሊፍዎ ጉዕዞ ኤርትራውያን ተቓወምቲ ኣንጻር ህዝባዊ ግንባር ይኹን ህግደፍ። ልቢ ህዝቢ ዘይትንክፍ መንእሰያት ዘየለዓዕል ፖለቲካዊ ሃልኪ ግን ውጽኢቱ በንጻር
ዕድመ ምልኪ ማለት ምምሕዳር ህግደፍ ንምንዋሕ እንተዘይኮይኑ፡ ካልእ ፍረ ከም ዘየበርከተ፡ ህዝቢ ተዓዚቡን መስኪሩን ኣሎ።
ስለምንታይ ከምዚ ተደልየ? ኪምለስ ዘለዎ ሕቶ ኢዩ። ናይ ሓባር መልሲ የልቦን፡ ዘዝመስለና ግን ኣሎ።
ገምጋምናን እምነትናን ብከምዚ ዝስዕብ ሓጺርን ሓፈሻውን ኣገባብ ክንጠቅስ ንደሊ።

ሀ) 1981 - 1991 ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ጉጅለታታን ነቲ ቀንዲ ሕቶ ነጻነት ቀዳምነት ከይሃባ ስለዝተቃለሳ።

ለ) 1991 - 2001 ነጻነት ኤርትራ ሕጋውን ዴሞክራስያውን ንምግባሩ ኣብ ዝነበረ መድረኽ ቃልሲ እጃሞም ስለዘየበርከቱ ልዕሊ ኩሉ ግን፡

1) ኣብ መስርሕ ረፈረንደም ይኹን
2) ኣብ መስርሕ ምንዳፍን ምጽዳቕን ሃገራዊ ቅዋም
3) ጠንቁ ይኹን ሳዕኔኑ ብዘየገድስ፡ ኣብቲ ውግዕ ናይ ህግደፍን ወያነን ናይ 98 ንኹሉ እንተታት ኣጸጊዖም ኣብ ጎድኒ ሕቶ ኤርትራ ጠጠው ዘይምባሎም ፍሹላት ተቕወምቲ ምዃኖም ድሮ ኣመስኪሮም ኢዮም።

ሐ) 2001 - 2016 ምኽንያቱ ብዘየገድስ፡ ብወግዒ ምስ ሃገርካ ኣብ ውግእ ምስዘላ ሃገር ኪዳን ምሕዝነት ምምስራትን ንትግባሬ ብይን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጠጠው ዘይምባልን ካልዖት ከምኡ ዝኣመሰሉ ሕቶታት ንልምዳውያን ተቓወምቲ ቀንዲ መለለዪኦም ኮይኑ ጸኒሑን ኣሎን፡ አቲ ዝያዳ ዘሕዝን ግን ዝቕጽል ምዃኑ ምፍላጥ ኢዩ።

ብጀካ'ቶም ውሑዳት ቅድሚ ነጻነትን፡ ኣብቲ መጀመርያ ዓመታት ናይ ነጻነትን ኣብ ኢትዮጵያ ዝጸንሑ፡ ውልቀሰባትን ጉጅለን፡ ኣብ ዉሽጢ'ቲ ርሱን እዋን ውግእ፡ 1999 ኢትዮጵያን ሱዳንን የመንን፡ ዝደገፍኦ ምስራተ ምሕዝነት፡ ኣብ 2000 ሰውራዊ ባይቶ ጉባኤኡ ኣብ ጎንደር፡ ኣካይዱ ቤት ጽሕፈት ኣብ ኢትዮጵያ ከፊቱ።
ድሕሪ መውቃዕቲ ኣል ቃይዳ ናይ ኒውዮርክ፡ ዝተፈጥረ ፍርህን ዝንባሌን፡ ሕሩይ ታድላ ናይ ምሕዝነት ኣቦ መንበር ኪኸዉን ስለ ዝተደልየ፡ ንሱ'ውን ናብ ኢትዮጵያ ኣምረሔ። እዚ ዝምባለ'ዚ ኣብቶም ነባራትን ሓውሲ ነባራትን ከይተሓጽረ ናብቶም ሓደስቲ" ተቓወምቲ" ውን ተማሓላለፈ። ከም ዓብደላ ኣደምን ኣድሓኖም ገብረማርያምን ዝኣመሰሉ፡ ኣባላት ህግደፍን መንግስትን ዝነበሩ፡ ኣሰር ቀዳሞት ከም ዝስዕቡ ኮኑ።

ንነባራት ተቃወምትን፡ ደንበ ኪዳንን፡ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ክቃወሙ ዝጸንሑ፡ ጉጅለ መስፍን ሓጎስ፡ ድሕሪ 2006 ምስ ወገን ወልደየሱስ ዓማር ተጸጊዖም፡ ነቲ ተስፋ ተነቢሩሉ ዝነበረ ምትእኽኻብ ተቓወምቲ ኣባላት ህ.ግ./ህግደፍን ነበር ዓሚጺጾም፡ ኣካል ምትእኽኻብ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ምዃኖም ብወግዒ ኣረጋገጹ።

ፖለቲካዊ ንድየት"ተቓወምቲ" መወዳእታ ከም ዘይህልዎ ዳግም ንምርግጋጽ ከኣ፡ እቶም ክሳብ መወዳእታ ሰዓት፡ ንምልካዊ ስርዓት ኣስመራ ከገልግሉ ዝጸንሑን እቶም ንእድሓኖምን/ መስፍንን ኣብ ዝተፈላላየ እዋን ናብ ኢትዮጵያ ምድሃቦም ኪነቅፉ ዝጸንሑ፡ ተኣኻኺቦም፡ ዓንደብርሃን፡ ሸንገብን ዶር. ኣሰፋው ዝርከብዎም፡ ብመድረኽ ዝሰመዩዎ ሓድሽ" ምስምስ" ከም ዝረኸቡ፡ ኢህወደግ፡ ኣብ ልዑላውነት ኤርትራ ይኣምኑ ኢዮም ዝብል ዝኣረገ ደርፊ እንዳደረፉ ናብ ኢትዮጵያ ምእታዎም ቅኑዕ ምዃኑ ንህዝቢ ኤርትራ ከእምኑ ይፍትኑ ኣለዉ።
ከምቲ ምስላ ኣበው ዝብሎ እንዲዩ ኮይኑና
ነዚ ክትግዕታዶ ክንድ'ዚ ትርህጻ? ጌይሮሞ መወዳእታኡ፡

ናብ ኢትዮጵያ ምስትላም እንተኾይኑ ደኣ፡ ስለምንታይ ጂ 13 ኣድለየ?
ስለምንታይ ጂ 15 ኣድለየ?
ስለምንታይ ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራ ኣድለየ?
ስለምንታይ ምፍልላይ ምስ ኣድሓኖም/ መስፍን
እቲ መሰረታዊ ሕቶ ኸኣ፡ ስለምንታይ ኣንጻር ጉጅለ ህግደፍ።
ደፋኢ ሓይሊ ናይዚ ኹሉኸ እንታይ ኢዩ? ወይ'ከ መን ኢዩ?
ፍትሒን፡ ዴሞክራሲን፡ ሃገራውነትን ድዩ? ወይስ ምእንቲ ስልጣንን ካልእን፡ ንእሳያስ ኣውሪድካ ባዕልኻ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ምድያብ ድዩ ወይስ ካልእ? ክምለስ ዝግብዖ ሕቶ ኢዩ።

ከምቲ ናይ ሶማል ኣብ ናይሮቢ ንኣሜሪካውያን ብዝጥዕምን ዝጠቅምን ኣገባብ ተጀፊዑን ተጨፍሊቑን ናብ ሞቃዲሾ ብምእታው ንሶማል ዕንኪሊል ዘብላ ዘሎ፡ ንኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን'ውን ዒንኪሊል ንምባል ኣብ ናይሮቢን ኣዲስ ኣበባን ተጀፊዕኩምን ተጨፍሊቕኩምን ንምእታው እንትኾይኑ ኣይፋልኩምን ከንቱ ኣይትድከሙ ክንብለኩም ንፈቱ፡
ንህዝቢ ኤርትራ ብደገፍ ምዕራባውያን ጨፍጪፍኩምን ረጊጽኩምን ስዩማይ ክተብልዎ እንተዘይኮይኑ ብፉቶት ማለት ብድልየቱ ኣብ ዙርያኹም ኪዓስል ኪትገብርዎ ከምዘይትኽእሉ ሕጂ ክነረጋግጸልኩም ንደሊ። ክትሓልሙ ግን ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ብኣና ከይተረበሽኩም ከይተበራበርኩም ሕልምኹም ቀጽልዎ፡

ኩሉ ጉዕዞ ናይ 34 ዓመታት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ'ዩ ዝፍጸም ዘሎ።
ብስቕታኡ ከኣ፡ ንህግደፍን ንተቓወምትን ይነቅፍ ኣሎ።

ዓወት ንፍትሕን ስርዓተ ሕግን ኤርትራ!!

ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራ ጨንፈር ሽወደን
  • Comments(0)//news.selfidemocracy.net/#post72